Search This Blog

Monday, April 18, 2016

Epistolo da Epikouros, parto II

II. Facez e praktikez sencese, quale me sempre rekomendis a tu, la principi fundamentala intelektesar di la bona vivo.

III. Unesme, kredez ke la deo esas nekoruptebla e beata ento, quale la homaro kustumale kredas; atributez a lu nek to quo esas stranja a nekoruptebleso nek to quo esas nefamiliara a beateso, ma to quo gloriizas ed afirmas lua nekoruptebleso e beateso. Nam ya esas dei, nia propra savo esas klara, ma ne tale quale la multi kustumale opinionas; nam li ipsa ne koheras en to quon li opinionas. Ne esas despia negar la dei di la multi, ma atributar a la dei la opinioni di la multi. Nam l'opinioni pri la dei di la multi ne esas ferma percepti ma falsa superstici: ke la maxim granda malaji e bonaji venas de la dei; nam li aceptas kom lo maxim bona to quo similesas a li, e nomizas stranja to quo ne similesas.

(duro sequos)

No comments:

Post a Comment