Search This Blog

Saturday, April 23, 2016

Epistolo da Epikouros, parto IV

VII. Merkez ke inter la deziri uli esas naturala, uli vana, ed inter la deziri naturala uli esas necesa, uli nur naturala; ed inter la necesa deziri uli esas necesa por feliceso, uli por ne trublar la korpo, ed uli por vivo ipsa. Fixe regardante ti, on savas fugar od aceptar omna selekto por la saneso dil korpo e la sereneso dil mento, por ke to esas la skopo di la beate felica vivo. Nam ni agas omno por nek dolorar nek timar. Atinginte to, la anmo esas liberigita de omna tempesto, ed ento ne devas movar pro bezono o serchar parfinar lo bona por la anmo e la korpo. Do ni havas bezono por plezuro irgakande olua absenteso dolorigas ni; [ne dolorante,] ni ne bezonas plezuro.

VIII. E pro to ni dicas ke plezuro esas la komenco e la fino dil beate felica vivo. Nam ni agnoskas ta bonajo kom la primara ed inata, e de to ni honorizas omna selekto aceptita o fugita, e per to kom per mezurilo ni judikas omna bonajo eventanta. E pro ke to esas la primara ed inata bonajo, ni ne selektas omna plezuro, ma esas multa plezuri quin ni preterpasas, kande lo plu desagreabla a ni sequos; e multa dolori ni judikas plu bona kam plezuri, kande plu granda plezuro sequos la longa tempo ni subisabos lo desagreabla. Do omna plezuro esas bonajo pro ke ol esas afina, ma ne omna plezuro selektesez; same kam omna desagreablajo esas malajo, ma ne omna desagreablajo esez evitita. Esas justa selektar per mezurar regardante ti omna kom utila o ne-utila; nam ulfoye ni judikas lo bona kom lo mala, e kontree ulfoye lo mala kom lo bona.

IX. Ni judikas su-sufico kom bonajo, ne pro ke omnakaze ni esas avida por kelka kozi, ma pro ke, ne havanta multo, ti kelka satisfacez, vere konvinkita ke ti qui minime bezonas luxo juas ol maxime, e ke omno naturala abundas, e ke omno vana esas skarsa; simpla sapori donas tante multa plezuro kam chera manjaji, omna doloro di bezono forigita; e pano ed aquo donas la maxim granda plezuro kande indijanto manjas oli. Kustumigar tu a simplaji e ne a luxaji donas tota saneso, senlimita povo por la necesaji di vivo, facas homo plu pronta por traktar la luxaji venanta de tempo a tempo e pronta afrontar sentime fato.

(fino sequos)

No comments:

Post a Comment