Search This Blog

Wednesday, May 18, 2016

Tri 'rant'-i

Til nun en ica blogo me esas tre serioza. Nun es bona tempo por amuzo.

Hike me prizentas la jenro deklamacho – Angla: rant. La Angla vorto ‘rant’ havas aparta signifiko e nuanci: deklamo emocoza, emociganta, neregulizita, fanatika, ulfoye neracionoza, desordinita, dementa, mem danjeroza. La ‘rant’-o perturbas, incitas, iracigas, ofensas (ecepte ke on konkordas!). ‘Rant’-o postulas atenco. ‘Rant’-o klamas: Askoltez! Plu precize: Askoltez!

Nu, nuntempe ni havas multa ‘rant’-anti. La inter-reto instigas ‘rant’-i; on povas diskursachar furioze preske sen konsequantaji. Ed en Usa ‘rant’-anti evidente kaptas nia politiko. Tala deklamachi ne amuzas, ma pavorigas racionoza homi. Ma historiala ‘rant’-i esas ofte tre interesiva ed instruktiva. Do, sequas tri ‘rant’-i da Italiano, Franco, e probable Usano, de la fanatika a la cinika a la tote dementa (o ka ol esas dementa?).

Mea tacema Idisti, memorez: Nulo kaptas askoltanto sen facar bruiso!

Adavane, Ikonoklasti!

Renzo Novatore, pseudonimo di Abele Rizieri Ferrari (12 mayo 1890 – 29 novembro 1922), esis Italiana anarkiisto ed individualisto, influita da Nietsche, de Sade, e l’inventinto dil klamo-punto.

Historio, materialismo, monismo, pozitivismo, ed omn altra ‘ism-’i di ta mondo esas old e rustizita utensili quin me ne plus bezonas od atencas. Mea principo esas vivo, mea fino esas morto. Me volas vivar intense mea vivo ed embracar tragediale mea morto.

Vu vartas la revoluciono? Vartez! Mea propra revoluciono ja komencis ante longe! Kande vu esos pronta (per Deo, quala senfina vartado!) me iros kun vu kelkatempe. Ma kande vu haltos, me duros per mea voyo dementa e triumfal vers la granda e sublima vinko dil nulo!

Irga socio quan vu konstruktos havos sua limiti. Ed exter la limiti di irga socio iros la nedocila ed heroala vaganti kun sua nedomtita e virga pensaji – ti qui ne povas vivar sen projetar sempre nova e terorinda explozi rebela!

Me esos inter li!

E pos me, kam ante me, sempre esos ti dicante a sua kompani:

‘Do prefere turnez tu a tu ipsa kam a tua dei o dia idoli. Trovez lo celata en tu; ektirez ol aden la lumo; montrez tu ipsa!’

Pro ke omnu qua, serchante sua propra interneso, extraktas lo misterioze celata en su esas ombro eklipsanta irga soci-formo qua povus existar sub la suno!

Omna socii trepidas kande la desestimanta aristokrataro di la vaganti, le ne-acesebla, le unika, la reji dil idealo, e la vinkanti dil nulo rezolveme avancas. Do venez, Ikonoklasti, adavane!
‘La Minacanta Cielo ja Obskureskas e Taceskas!’

Literaturo e la ceteri
Philippe Soupault (2 agosto 1897, Chaville, Hauts-de-Seine – 12 marto 1990, Paris) esis Franca skriptisto, Dada-isto e, kun André Breton, fondis Surrealismo.

‘Pro quo tu skriptis manifesto?’ Li kriis.

Me skriptis manifesto pro ke me havis nulo por dicar.

Literaturo existas, ma en la kordio di imbecili.

Esas absurda separar la skribisti bona de la mala. Unlatere esas mea amiki, altralatere la ceteri.

Kande mea samtempani komprenabos ta kozi, forsan ta-instante ni respiros plu kontente e povos apertar nia okuli o boko sen timo ad asfixio. Me pluse esperas, ke ta homi pri qui me parolas e qui havas nur la maxim charmega desestimo por me nultempe komprenos irgo. Yen la nura favoro quan me pregas de li.

To quon li kriachas pro etiko, tradiciono, literaturo esas sempre la sama kriacho, la sama lamento. Lia desestimanta rideto esas a me tam dolca kam la pasiono di lia majestoza spozini. Li povas desprizar me; li nultempe saveskos to quon me pensas pri me ipsa, pro ke mea vivo kuras quale la horloj-indici.

Ti omna homi nultempe mem havos la kurajo ba-ar por montrar lia repugneso. Me, me havas la kurajo ba-ar e kriar ke ca manifesto esas idiota ed havas kontredicaji, ma me konsolacas me memorante ke ta famoza literaturo, ta floro, naskis en la diafragmo di kretini, esas mem plu stupida.

de La NEVIDEBLI
Ne-solicita manuskripto recevesis da Hugh Fox en 1975. La autoro nomizis su Thibaut D’Amiens (nomo di arki-episkopo di Rouen en 1229!). La manuskripto esas konspiro-teorio pri la dominaco dil homaro da maligna, deatra enti: la Nevidebli. La manuskripto publikigesis da Horizon Press en 1976. Hugh Fox longe e vane serchis l’autoro, e pose sufris mento-krulo.

Quante plu ni proximeskas la NEVIDEBLI, tante plu li nevidebleskas. Logiko-linei konvergas, ni proximeskas konfronto—e vice konfrontas trompilo-realaji qui ditenas ni dum ke la Nevidebli ipsa (konocanta lore ke li esas sequata!) okupas su per krear tota serii di plusa kontre-realaji konstruktita segun la logiko-linei qui duktas ultre la trompili.

Rezumar nia explorado til nun:

1. Semblas ke, segun reala ‘povo,’ la vera kapableso ‘movar’ ed ‘agar’, nacionala guvernerii e land-limiti esas iluziona, e pozita super la substrukturo dil mondala naciono-populi esas korporacionala strukturo surnacional qua esas formacita da kompanio-serio havanta simila skopi ed intenci.

2. Ica korporacionala strukturo surnacional guvernas e la Paco e la Milito, esas surmorala segun la senco ke milito-produkturi e paco-produkturi esas esence nur produkturi e lia produkturo-naturo restas libera de irga modifiko.

3. Ne multo de ca korporacionala vendo-strukturo surnacional koncernas la ‘konservado-cickli’ qui ri-kolokas energio en la tota sistemo mondal. La vendo-strukturo ne sucias la nutraji, vesti o domi, vice atencas la un-voya diminuteso (exhausto) di omna energio-resursi. Un merkinda exemplo: la interplektajo dil automobilo- e petrolo-industrii.

4. La lasta teleologiala ‘fino’ di ta strukturo korporacional esas exhaustar omna resursi mondal, mortigar la mari, destruktar la aero (omni interligita procedi segun la tota mondala vivo-apoganta sistemi) e lore abandonar la Tero e diplasar su a l’extera spaco.

5. Irga homo o grupo esforcanta irgamaniere obstruktar la skopo di ca projeto esas quik mortigita per multa moyeni (tale nomata morti naturala, aviono faleganta, e.c.) ofte da pos-hipnotigata Guli imperata ne nur obliviar lia nuna programi ma tote ne konocas la supera projeto dil Nevidebli pri destrukto mondala.

6. Pri la korporacional-financala povo-strukturi, povas esar nur un posibla plu alta energio-strukturo kam la ‘kompanii’ ipsa, la ‘energio’-unajo di operaci korporacional, PEKUNIO, altra vorte, LA BANKI.

7. La nukleo di omna korporacional-financala povo, do, esas la prezidanto/prezidanti di la komitati di la maxim granda banki quale Chase Manhattan.

8. La Nevidebli, do, konstitucas mikra grupo di surnacionala interligita bankist-industrialisti en la manuo di qui FINE ESAS OMNA MONDALA POVO. Semblas ke li esas la vera Mondo-Guvernanti—la reala NEVIDEBLI—e la kulpo di la vasta mortigado di nuntempa Milito, la kulpo di la kapavana kurado vers Mar-ocido e Ter-ocido, konkluze mustas asignesar a li.

No comments:

Post a Comment