Search This Blog

Wednesday, June 1, 2016

Linguo, Stupideso, e nova argumento por la propagado di Ido (sequantajo)

Kande me publikigis la esayeto Linguo, Stupideso, e nova argumento por la propagado di Ido (nun korektigita), samdie me trovis ke The Archdruid Report anke publikigis blogajo pri lernar stranjera linguo (lua chefa temo esas la importo di studiar historio). John Michael Greer skribis:
Johann Wolfgang von Goethe prizis indikar, ke homo qua savas nur un linguo advere ne savas irga lingui.1 Il esis ya justa. Nur lernante duesma linguo on deskovreskas quante multa idei, quin on opinionas kom vera pri l’universo, esas nur konsequentaji dil strukturo gramatikal e semantikal di l’unesma linguo. Quale ta linguo esas ne-definita, tale esas la pensado; quale ta linguo mixas plura signifiki aparta en un vorto, tale on agas; quale ta linguo impozas strukturi abritrial a la kompexesi di experienco—nu, ecepte ke on konocas altra maniero asemblar la mondo per shabloni linguistikal, esas certa ke on same agos mem ne parolante o pensante per vorti. …

To vera pri linguo, me propozas, esas anke vera—esas forsan mem plu vera—pri l’idei e prekoncepti di ero: se on konocas nur un ero, on advere ne konocas irga ero. Quale la homo savanta nur un linguo restas kaptita en la kustumi gramatikal e semantikal di ta linguo, tale la homo qua renkontras la pensado di nur un ero restas kaptita da la presupozaji, idei kustumal, e ne-explorata kredi di ta ero.
Nu, me ne tote kredas la tale nomata Sapir-Whorf Hipotezo (ke la strukturo di linguo determinas od adminime formacas la pensado dil parolanto). Me kredas ke omna homi havas simila pensaji—o quale ni komprenas l’una l’altra? Ma me ya kredas ke la linguo di homo influas quale lu pensas ta pensaji. Do lernar stranjera linguo klare montras la penso-maniero kustumal ed ofras nova penso-manieri (agnoskita o ne) qui ulmaniere liberigas onu (quankam ta nova penso-manieri esas anke kustumi).

Ido, kom tre facile lernebla, tre logikala linguo, ofras granda oportunajo a multa homi qui opinionas, ke lernar stranjera linguo esas neposibla.

Quale trovar ta homi esas grava questiono. Forsan ni propagez nia idiomo a ta plura poligloti havanta ret-situi, quale Fluent in 3 months, Polyglot Club, http://www.internetpolyglot.com/. Ti omna diskutas Esperanto ed Interlingua; pro quo ne Ido? Se Idisti, qui esas evidente poligloti, esus membri a tala grupi, li povus ibe propagar la L.I.

Me esperas ke Idisti diskutos ta posiblaji. 

No comments:

Post a Comment